احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
اعتماد کرده بودیم! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳ دی ۱۳٩٠
خورشید

از دهکده ما گذشته بود

ما

به خروس ها اعتماد کرده بودیم!

«عباس سجادی»
  سخن دیگری؟ ()