احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
انسان شدن را از من دریغ مکن! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱۳ دی ۱۳٩٠

 

از این دست حرفهاست
که انسان می سازد از آدم

که نان را در اوج گرسنگی
به کسی ببخشی که گرسنه تر است

که بوسه را بر گونه ی دخترکی بکاری
که سخت مهر می طلبد
هنگامی که حتی غمگینی

که آّبی بر تَرَک دست کارگری
وقتی همه بر او پشت کرده اند

که کنار گذاشتن معشوقی
که روحش را به دیگری فروخته
هنگامی که سخت عاشق اویی

از این دست حرفهاست
که انسان می سازد

که مدام فکر می کنم
فاصله ی من از آدم تا انسان
چقدر ؟
و سخت دلم برای انسان شدن می تپد

هنگامی که سخت غمگین ام
بگذار بخاطر دیگری رهایت کنم عشقم!

انسان شدن را از من دریغ مکن!


(از دوست عزیزم حسن فرهنگی)

  سخن دیگری؟ ()