احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سخن بزرگان به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٧ دی ۱۳٩٠

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند ! و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها! از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی می خواند نباید هراسید ، اما از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد...

نیچه

  سخن دیگری؟ ()