احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
خدا با ماست! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٥ بهمن ۱۳٩٠

می ترسم از داستان پوتین های سربازانی که رد پایشان هنوز لنگ می زند .
می ترسم از آنکه آخر دست به دامان این روال آدمیان بمانیم و در لقمه ای نان صدای خواهش کنیم .
گفتی : 
نترس خدا با ماست 
من انگار اما گریه هایم را به فروغ دستان خدا فروختم یادت هست ؟

پ.ن :  با گریه و خون دل حماسه می سازم!

  سخن دیگری؟ ()