احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
دره ی غم! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳٠ بهمن ۱۳٩٠

ارغوان پنجه ی خونین زمین

دامن صبح بگیر

وز سواران خرامنده ی خورشید بپرس

کی برین دره غم می گذرند ؟

هوشنگ ابتهاج

 پ.ن 1 : قندیل، تندیس قطره هاییست که تسلیم جاذبه زمین نشدند.  چگوارا

پ.ن 2 : فقط من شبیه پدرم بودم.   

پ.ن 3 : امروز آخرین روز کاریم با خبرگزاری بود. فردا ، جایی دیگر... دلم تنگ می شود.

 

 

  سخن دیگری؟ ()