احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
عادت به فراموشی تو نخواهم کرد... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٩ فروردین ۱۳٩۱

آخ که چرخ چه بازیها دارد با ما. چه سهمگین غافلگیرمان می کند آنگاه که نمی چرخد بر مدار همیشه!
هر چند که من عادت کرده ام دیگر به این رفتن های تو ، مثل عادت کردن به کوله بار سنگین و خونین تاریخ این سرزمین که گویی همزاد من است.
اما یادت باشد به یک چیز عادت نکرده ام. به یک چیز عادت نخواهم کرد. عادت به فراموشی تو نخواهم کرد عباث.

  سخن دیگری؟ ()