احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
آقای شعاعی سهل انگاری چرا؟ به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۱ فروردین ۱۳٩۱

آوای کوه می پرسد : چرا با وجود اینکه قبلا ثبت نامها انجام شده ولی باز مجمع تا دقیقه ۹۰ به عقب افتاده؟

  • اگر مقدمات برگزاری مجمع فراهم شده است پس چرا هیچ خبری از برگزاری مجمع منتشر نشده؟ آیا فدراسیون خود را ملزم به شفافسازی نمی داند؟ یا آقای شعاعی نمی تواند از صندلی ریاستش دل بکند و فضا را برای نفر بعدی باز کند که علی رغم مهیا شدن شرایط، آنرا عملی نکرده؟
  • و اگر مقدمات برگزاری مجمع فراهم نشده است پس ایشان در خارج از کشور چه می کند؟ مگر نه این است که مهمترین ماموریت ایشان همان است که صریحا در حکمشان ذکر شده؟ آیا نامبرده با بی توجهی به اساسنامه و دغدغه های وزیر محترم ورزش و جوانان در حال دهن کجی به دولت است؟
  • براساس بند ۸ ماده ۱۱ اساسنامه، رئیس فدراسیون می تواند همه یا بخشی از وظایفش را به نایب رئیس تفویض نماید. آیا آقای شعاعی قبل از سفر این تفویض اختیار را انجام داده است؟ در این صورت نایب رئیس در این مدت چه کرده و چرا هیچ خبری از برگزاری مجمع نیست؟ هرچند اگر نایب رئیس از دستورات سرپیچی کرده باشد براساس همان بند، از مسئولیت آقای شعاعی نمی کاهد.
  • اگر حتی تفویض اختیاری هم صورت نگرفته باشد مطابق ماده ۱۲ اساسنامه فدراسیون، در غیاب رئیس فدراسیون، نایب رئیس عهده دار کارها خواهد بود. بنابراین اگر در حضور آقای شعاعی هم عمدا یا سهوا، کار موثری برای برگزاری مجمع صورت نگرفته باشد، نایب رئیس موظف بود به محض سفر نامبرده مقدمات برگزاری مجمع را فراهم آورد. تنها در صورتیکه آقای شعاعی دستور مستقیمی منبی بر عدم دخالت نایب رئیس در امور مجمع صادر کرده باشد، تعلل وی در زمان غیبت رئیس، قانونی خواهد بود. آیا واقعا" چنین دستوری صادر شده و اگر شده چرا؟ اگر چنین دستوری صادر نشده پس دلیل تعلل نایب رئیس، در کنار تعلل سرپرست بر برگزای مجمع چیست؟

چگونه است که آقای شعاعی وقت آن را دارند برای شکواییه ای که علیه آقای بابازاده طرح کرده اند که شخصا" در دادگاه حاضر شوند و یا سفر خارج بروند ولی تا کنون هیچ نشانه ای از برگزاری مجمع به چشم نمی خورد؟ چرا فدراسیون خود را ملزم به شفافسازی نمی داند؟

 ادامه در وبلاگ آوای کوه   


 

  سخن دیگری؟ ()