احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بیاد سهراب به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

سهراب !
قایقت جا دارد؟
من از این همهمه ی داغ زمین بیزارم .

  سخن دیگری؟ ()