احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
دریاچه ارومیه چیزی از خلیج فارس کم ندارد!! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱

همانگونه که لزوم حفظ نام خلیج همیشگی فارس برایمان اهمیت دارد و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران محسوب می شود ، به همان اندازه نیز توجه به حفظ و احیای دریاچه ی ارومیه که یکی از هزاران سرمایه ی باقی مانده در دخل خالی وطن بشمار می رود مهم و حیاتی است. اگر همه ی ما بر این عقیده ایم که نبود خلیج فارس و یا تغییر نام آن توسط دول عرب منطقه بحران هویتی برای ایران به ارمغان دارد ، بپذیریم که با نابودی دریاچه ارومیه نیز ایران عزیزمان برای همیشه چیزی کم خواهد داشت و جای این زخم عمیق تا همیشه بر پیکر نحیف این سرزمین خواهد ماند. پیشتر اشاره کرده ام و دیگر بار نیز یادآوری می کنم که خلیج فارس در طول تاریخ چندین هزاز ساله ی این ملک ، به همان نام بوده است و تا همیشه خلیج فارس خواهد ماند. اما دریاچه ارومیه چنین شانسی را ندارد. غریب و بی دفاع در گوشه ای آرام آرام به پایان خود نزدیک می شود. اگر ایران و هویت ایران برایمان مهم است ، حفظ و احیای دریاچه ی ارومیه هم در کنار بسیار بسیار موارد دیگر باید برایمان مهم باشد. همانگونه که زاینده رود ، بختگان ، پریشان و خلیج همیشگی فارس برایمان مهم هستند. پس فراموش نکنیم در گوشه ای از این سرزمین دریاچه ای ، چشم به یاری ما دوخته است. پس دست در دست هم دهیم به مهر ، میهن خویش کنیم آباد.

در همین رابطه بخوانید :

آنچه زیر پا مانده شرافت توست!  

  سخن دیگری؟ ()