احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بیاد ساجده... به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳ خرداد ۱۳٩۱

دماوند - شهریور 86

یاد ، یار باد است.
باد می وزد
مترسک می رقصد
و باد
یاد یار دور ، یار دیرین را درو می کند!

بیاد ساجده کشمیری که در 4 خرداد 88 از فراز دماوند کوه ، پر کشید و رفت...

چقدر زود گذشت ساجده...
یادت گرامی
  سخن دیگری؟ ()