احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
من از انسان بودن خود می ترسم! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۸ خرداد ۱۳٩۱

می گویم اسمت چیست ؟
جواب میدهد انسان !
می گویم انسان کلمه بزرگیست خرابش نکن
جواب می دهد من هم بزرگم
می گویم انسان کیست ؟ حیوان چیست ؟
می گوید انسان شرافتمند است . حیوان پست است
میگویم شرافت انسان چیست
بگو ؟
و اگر حیوان پست است چرا ؟
می گوید انسان به هیچ کس آزار نمی رساند
حیوان به همه آزار می رساند
می گویم انسان پر آزارترین موجود خلقت است
حیوان بی آزارترین موجود است
می گویم تو در انسان بودنت چند بار ظلم کردی ؟
چند بار خیانت کردی ؟ چند بار ؟
سکــــــوت می کند ...
می گویم من انسان ، تو انسان ، همه انسان ؛
پس کو انسانیـــــــت ؟
سکوت می کند ....
می گویم : ما انسان نیستیم ؛
ما در نقش انسان لباس گرگ بر تن کرده ایم ...
من از انسان بودن خود می ترسم ...
من از جنس انسان ، از اسم انسان می ترسم
"انسان تو کیستی که همه می نالند از انسان بودنت"
  سخن دیگری؟ ()