احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
تصویر هفته - میانکاله به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٦ خرداد ۱۳٩۱

میانکاله ، تجاوز صنعت به قلمرو طبیعت
___________________________

عکس: فرید ثانی

  سخن دیگری؟ ()