احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
ترانگو به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٤ تیر ۱۳٩۱

رضا نظام دوست :

"وقتی به دستهای قوی و بزرگ شان می نگری با خودت می گویی این دستهایی ست که کار کرده است! به همین خاطر است که مثل دستهای کوچک و رنگ پریده ی من نیست!" این جمله را ژان پل سارتر ، در بازگشت از مزارع نیشکر کوبا در دفتر حزب کمونیست به فیدل کاسترو می گوید. جمله ای که با دیدن دستهای حسین و حسن و مهدی و همه ی بچه های این تیم ، همیشه در خاطر من زنده میشد! "دست" مریزاد!

پ.ن : ترانگو عجب روزی صعود شد...
درست در 24 تیرماه... در دومین سالگرد درگذشت اسماعیل متحیر پسند

چه روز عجیبیه این روز و چه حس عجیبی
یاد اسماعیل متحیر پسند هم گرامی و جایش سبز

  سخن دیگری؟ ()