احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای مهسا و جای خالی اش در این روزها به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٢ امرداد ۱۳٩۱

بودنت درین هوای لعنتی 
درین جهان لعنتی

غنیمتست...


لینک دانلود خوانش شعر

 

 

شعر از : راشین گوهر شاهی

  سخن دیگری؟ ()