احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
روز خبرنگار... به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٧ امرداد ۱۳٩۱

روز خبرنگار را در ایوان شب قدر، پیمان بسته ام دوباره و آرزو کرده ام روشنایى چلچراغِ کلمه ها را در این «شب تاریک و بیم موج» و تفأل زده ام به قرآنِ قونیه به یاد احمد زیدآبادى و دیگر یاران دبستانى: 
چو باد در سر بید افتد و شود رقصان
خدای داند کُو با هوا چه‌ها گوید
چو رازها طلبی در میان مستان رو
که راز را سرِ سرمست، بی‌حیا گوید!

  سخن دیگری؟ ()