احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای تو ! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٢ مهر ۱۳٩۱

یک جرعه از آن شراب دیرین لطفا * طاق ظفر از کمان رنگین لطفا

سرباز به انتهای شطرنج رسید * رخ گرچه مرا بس است، فرزین لطفا!عکس از : از "برج سینا"  - ارومیه - 21 مهر 91

  سخن دیگری؟ ()