احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
دلم بهانه ی باران می گیرد به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳٠ آبان ۱۳٩۱

در باورم نمی گنجد که مهدی دیگر در میانمان نیست... من همچنان معتقدم در سفر است... همچون که عباث در سفر است...
  سخن دیگری؟ ()