احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در قاب تصویر به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٧ بهمن ۱۳٩۱

برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد
تا پر کنیم جام تهی از شراب را
وز خوشه های روشن انگورهای سبز
در خم بیفشریم می
آفتاب را

نادر نادرپور

  سخن دیگری؟ ()