احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
ورزش سیاسی شده ی ایران به کجا می رود؟؟ به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ فروردین ۱۳٩٢

 

 

زیر نامه امضا شده: سرتیپ پاسدار عزیزاله محمدی ... مسئول کمیته ساماندهی و سازماندهی تماشاگران!!!!! 

تماشاگران جام جهانی رو هم اینان توسط سرتیپ پاسدارشون ساماندهی می کنن!! 

با این حساب  فکر نکنم  انتظار دیگری جز ریاست محمود شعاعی برای فدراسیون و نیز  ساماندهی کوهنوردان داشته باشیم!
 

 امثال همین نامه نگاری ها را از سوی محمود شعاعی به ارگانهای مربوط برای تبدیل اکتیویست ها و تماشاگران در حوزه ی کوهنودری را هم به آدمهایی که از نظر او ارزشمند محسوب می شوند و نیز حذف ادمهایی که از نظر او حضورشان غیر ارزشمند و مخرب ارزیابی میشده را هم پیش از این شاهد بوده ایم.

البته در نامه های محمود شعاعی مثل این نامه نرخ مبالغ مورد نظر برای عملیاتی کردن این پروژه ها از سوی او نیامده!!!!!

  سخن دیگری؟ ()