احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
خداحافظ آقای رییس! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

امروز آخرین روز ریاست دوست گرامی ام عباس ثابتیان بر انجمن کوهنوردان ایران بود.

انجمن در این مدت درزهای فراوانی برای انگشت نهادن ، نقد کردن و اندیشیدن داشت. در حد توان هم نقدهایی نوشتم نه از غرض ورزی که دغدغه ها و دلنگرانی هایم بوده اند.
و به دور از انصاف خواهد بود اگر بگویم پاسخی دریافت نکردم چرا که همیشه و همیشه عباس با روی گشاد و با حوصله پاسخی می داد هر چند که گاهی نیز من متقاعد نمی شدم.

باری به هر جهت با وجود تمام کمی ها و کاستی ها وظیفه می دانم به سهم خودم از عباس ثابتیان بابت تمام تلاشهایش برای انجمن تشکر و قدردانی کنم.
فشارهای زیادی رو تحمل کرد و ما کمتر در بدوش کشیدن این بار همراهیش کردیم و دست به قلم شدیم و نقد کردیم و نقد کردیم با وجود اینکه می دانستیم حرف زدن از عمل کردن آسان است!


  سخن دیگری؟ ()