احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
کوه ها با همند و تنهایند ، همچو ما با همان و تنهایان به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٢ تیر ۱۳٩٠

گرد هم نشستن آدمیانی با هر سنخ و سلیقه و سنی خواه پی جویان صلح و سکوت قله ها و چشم انداز های پر برف خواه ماجراجویان صخره و ریسمان و صعود و حتی آنانی که تجربه های تازه خویش را سرخوشانه پشت این دریچه به تماشای چشمان مشتاق می کشانند خود می تواند خبراز اتفاق تازه داشته باشد اتفاقی که اتفاقا خیلی ها از آن دست که می شناسید و می شناسیم را خوش نیاید همانانی که کوه را دربسته می خواهند و گوش ها را بسته و زبان ها را به تائید همه آنچه می کنند . چرا که بر توانایی خویش و ناتوانی مرعوبان و کاسه لیسانشان ایمان آورده اند !! *

*بریده ای از یادداشت عباس جعفری به بهانه اولین نشست وبلاگ نویسان کوهنورد در سال 84

خاطره ی خوش ششمین صعود قلم با میزبانی گرم و برنامه ریزی دقیق دوستان همدانی در گوشه ذهن خسته ام تا همیشه نقش بست. سپاسگذارم از تمام دوستانی که روزها و هفته ها تلاش کردند برای برگزاری این گردهمایی و نیز از تمام دوستان اهل قلم که با حضور خود با هم بودن را دیگر باره تجربه کردند. دیدگاه کلی ام از آنچه که گذشت  ، از تلاشها ، حرفها و حدیث ها ، از تهدید ها و تهمت ها!! را می گذارم برای هفته های آتی تا خدای ناکرده این یادداشت خاطره های خوش دوستانم را از بین نبرد. باقی بقایتان

 

 

 

 

  سخن دیگری؟ ()