احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
18 تیر به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٧ تیر ۱۳٩٢

18 تیر یک واقعه نیست هزار کتاب است. هزار رسانه است که به ما نشان داد وقتی که منش دینداری به کناری می رود و دین ابزار قدرت می شود ، می تواند جنایتها کند!

  سخن دیگری؟ ()