احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
1388 روز حصر! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٤ آذر ۱۳٩۳

١٣٨٨ روز از ‫#‏حصر‬ گذشت

تاریخ تکرار می شود... ١٣٨٨!

  سخن دیگری؟ ()