احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای مهسا ... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٤ شهریور ۱۳٩٠
در خلئی که نه خدا بود و نه آتش،

نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومید وار طلب کرده بودم.

جریانی جدی

در فاصله ی دو مرگ

در تهی میان دو تنهایی_

نگاه و اعتماد تو بدین گونه است!  
شاملو

 

  سخن دیگری؟ ()