احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٩ شهریور ۱۳٩٠

گرم و زنده بر شنهای تابستان
زندگی را بدرود خواهم گفت
تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا ...
در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود... 
زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.

  سخن دیگری؟ ()