احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
دارم هوای صحبت یاران رفته را به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

16 شهریور هشتمین سالروز فراق محمد اوراز و دومین سالروز فراق عباس جعفری است.

به یاد و احترامشان دقیقه ای سکوت کنیم...

 

  سخن دیگری؟ ()