قهرمان!

قهرمان ! چه فاجعه ایست خود. قهرمانی !در کارزار تنگ و به تنگنای روزگار. دیگر نه قهرمان که پنداری تمام جهان و همه نیروی وجود اراده خود را بر او بار می کند و گویی این نه خود اوست که دیگریست در او به کنش و و در کردار مایه ای غریب وگوهری که - شاید- در نگاه نخست بیگانه بنماید پدیدار می شود مایه ای به زایش کردار های نیندیشیده . پر شگفت ... اما ...بی ؛خود؛تر از قهرمان کیست؟بی ؛خود ؛ تر از قهرمان ؟!چه دشوار است . چه دشوار است قهرمان ماندن !دشوار نیست قهرمان شدن اما چه دشوار است قهرمان ماندن !ماندن !ماندن . ماندگاری نه بر مانداب کهنه دیروز که بر سینه کش پر سنگلاخ ونوزای فردا .ماندگاری . ماندگاری با رمز پیمایش . پیمودن . پیمودنی بی امان و دمادم گدارها و چکادهای دمادم سختینه تر ماندگاری در گذرپر عذاب لحظه های هر لحظه فتح . عبور محال .از آن به آن .نیاسودن . نیاسودن جانکش 

بریده ای از رمان کلیدر اثر محمود دولت آبادی

/ 1 نظر / 6 بازدید

خونه ی نو مبارک :) خوش اومدی ...