روز خبرنگار...

روز خبرنگار را در ایوان شب قدر، پیمان بسته ام دوباره و آرزو کرده ام روشنایى چلچراغِ کلمه ها را در این «شب تاریک و بیم موج» و تفأل زده ام به قرآنِ قونیه به یاد احمد زیدآبادى و دیگر یاران دبستانى: 
چو باد در سر بید افتد و شود رقصان
خدای داند کُو با هوا چه‌ها گوید
چو رازها طلبی در میان مستان رو
که راز را سرِ سرمست، بی‌حیا گوید!

/ 2 نظر / 9 بازدید
طوبا آذرگشب

گفت کان یار کزو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد... [گل]