دستورالعمل اولیه نخستین انتخابات هیئت اجرایی صعود قلم ...

به نقل ازصعود قلم :

توضیح:  قبل از رای گیری هیئت اجرایی در خصوص این دستورالعمل رای گیری بعمل  خواهد آمد و در صورت  تصویب دستوالعمل با رای اکثریت  اقدام به رای گیری برای اعضا کمیته اجرایی می شود.

دستورالعمل اولیه نخستین انتخابات هیئت اجرایی صعود قلم  :

1- تعداد اعضای  کمیته اجرایی  هفت نفر پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل می باشد و به ترتیب از بالاترین رای برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

تبصره1: نفر اول آرای کسب شده رییس کمیته اجرایی خواهد بود .

تبصره2: در صورت تساوی آرا کاندیداها اعضای اصلی ،علی البدل و رییس کمیته اجرایی با قرعه در حضور شرکت کنندگان انتخاب می شوند.

2-جلسات کمیته بنا به تقاضای رییس و یا حداقل سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد .

3-جلسات الزاما با حداقل سه نفر از اعضای اصلی یا علی البدل رسمیت می یابد .

تبصره1 :رای اعضای علی البدل فقط در صورت نبود یکی از اعضای اصلی رسمیت می یابد .

تبصره 2:مصوبات کمیته با حداقل سه رای لازم الاجراست .

3- وظایف و اختیارات این کمیته بشرح زیر است :

3/1 – این کمیته موظف است در ابتدای اسفند هر سال نسبت به اعلام فراخوانی میزبانی صعود قلم برای سال آتی در وبلاگی تحت عنوان وبلاگ رسمی  صعود قلم اقدام نماید .

تبصره1: مدیردیت این وبلاگ توسط رییس کمیته بوده ولی گزارش عملکرد آن به سمع اعضای کمیته می رسد .

تبصره2-کمیته اجرایی موظف است کلیه ی مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده را بطور شفاف در وبلاگ اطلاع رسانی کند .

3/2-کمیته اجرایی موظف مهلت دو ماهه تا پایان فروردین سال بعد را جهت  اعلام میزبانی اختصاص دهد .

3/3-این کمیته ظرف مدت ده روز نسبت به بررسی تمامی پیشنهادات اقدام کرده و پس از تنظیم از طریق وبلاگ رسمی صعود قلم اطلاع رسانی و به رای گذارد .

3/4-کمیته اجرایی موظف است نسبت به جمع بندی آراء وبلاگنویسان تاپایان اردیبهشت نسبت  به اعلام رای در خصوص محل منتخب اقدام نماید.

3/5- کمیته اجرایی نمی تواند برای دو سال متوالی میزبانی صعود قلم را به یک میزبان و یک شهر بدهد وحداقل می بایست یکسال فاصله بین یک میزبانی و یک شهر باشد کمیته اجرایی در پایان هر برنامه پس بررسی گزارشات اقدام به انتخاب بهترین و جذابترین گزارش و عکس نموده و این ببرسی با حضور اعضای اصلی و عل ی البدل صورت خواهد گرفت

4-چنانچه کسی از عضویت در کمیته انصراف دهد اگر از اعضای اصلی باشد نفر اول عضو علی البدل عضو اصلی شده و یکی از بالاترین رای ها جایگزین عضو علی البدل خواهد شد و اگر از اعضای علی البدل باشد به همین صورت اقدام خواهد شد.

5- کمیته اجرایی موظف است پیشنهادات در خصوص صعود قلم  به هر طریق دریافت می کند هست پس از بررسی نسبت به اعلام در وبلاگ رسمی صعود قلم اقدام کند

تبصره:کمیته نسبت به قبول و یا رد پیشنهاد ارائه شده اختیار تام دارد لیکن دلایل قبول یا رد ان را اطلاع رسانی خواهد

6- کمیته اجرایی موظف به تهیه و تنظیم منشور اخلاقی صعود قلم بوده و پس از تصویب مفاد آن را  از طریق وبلاگ رسمی صعود قلم اطلاع رسانی خواهد نمود.

7-کلیه شرکت کنندگان در هنگام صعود نسبت به رعایت شئونات در خور نام قلم همکاری لازم را بعمل می آورند.

شرکت کنندگان نسبت به رعایت ضوابط ودرخواستهای میزبان احترام کمل را خواهند داشت  

8- کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت منشور اخلاقی و ضوابط اعلام شده از طرف کمیته اجرایی بوده و در صورت تخطی از آن از ادامه شرکت آنها ممانعت به عمل آمده و برای یک سال حق شرکت دراین گردهمایی را نخواهند داشت.

9-مفاد این دستورالعمل در ششمین صعود قلم به رای گذاشته شده و چنانچه به توافق اکثریت شرکت کنندگان رسیده باشد لازم الاجراست .

10-گزارش کامل صعود قلم در وبلاگ رسمی صعود قلم در هر سال منتشر و در حکم گزارش رسمی بوده  و سایر گزارشات در وبلاگها ی اعضاءصرفا نظر شخصی نویسندگان بوده و مرجع استناد نمی باشد.

11-کمیته اجرایی می تواند در هر سال جایزه ای برای بهترین گزارش و عکس منتشره در وبلاگ شرکت کنندگان با ذکر دلایل انتخاب در نظر گرفته و اعلام نماید.

12-هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل با پیشنهاد کمیته اجرایی بوده و در صعود قلم سال بعد به تصوصیب اکثریت شرکت کنندگان خواهد رسید.

13-این  دستورالعمل در سیزده بند و هفت تبصره  تا زمان نخستین رای گیری جهت انتخاب هیئت اجرایی بوده و سپس توسط هیئت اجرایی جدید جهت تدوین نهایی آماده خواهد شد و در وبلاگ رسمی صعود به استحضار عموم دوستان خواهد رسید . 

                                                                                                 با احترام

میزبان ششمین صعود سراسری قلم ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید