ویژه نامه برودپیک و بازتاب همایش در رسانه ها

لینک ویژه نامه برودپک منتشر شده در روزنامه دنیای اقصاد
http://www.donya-e-eqtesad.com/3250/weekend/
هیات تحریریه ویژه نامه : سهند عقدایی، احسان بشیرگنجی، محمود بهادری، تارا تاریوردی، عباس محمدی

لینک گزارش گرامیداشت سالگرد برودپیک در روزنامه شرق
http://sharghdaily.ir/?News_Id=39367

لینک گزارش گرامیداشت سالگرد برودپیک در روزنامه فرهیختگان
http://farheekhtegan.ir/fa/news/15867

/ 0 نظر / 26 بازدید