سخن بزرگان

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند ! و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها! از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی می خواند نباید هراسید ، اما از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد...

نیچه

/ 0 نظر / 5 بازدید