عظیم بر فراز چوآیو

عظیم صعود کرد... تبریک!
اما دیگر فتح هیچ قله ای مرا لبریز از شادمانی نمی کند!
فرقی هم ندارد عظیم باشد یا دیگری و دیگری.
خبر صعود دوستان که می رسد ته دلم چیزی می لرزد. یاد آدمهای بسیاری در دلم زنده می شود و نگرانی بازگشت صحیح و سالم دوستان مرا از پای در می آورد!
خبر صعود عظیم که رسید ته دلم باز لرزید و این نگرانی برای بازگشت سلامت او تمام توان کار کردن و فکر کردن را از من گرفت. 
دلم پر کشید بیاد تمام دوستانی که رفتند و آن بالا ماندگار شدند. 

امید که عظیم صحیح و سالم بازگردد.

همین!

/ 0 نظر / 41 بازدید