برای تو !

یک جرعه از آن شراب دیرین لطفا * طاق ظفر از کمان رنگین لطفا

سرباز به انتهای شطرنج رسید * رخ گرچه مرا بس است، فرزین لطفا!عکس از : از "برج سینا"  - ارومیه - 21 مهر 91

/ 1 نظر / 5 بازدید
کوهسار

عکس عالی اینجا کجاس؟ و عکاسش؟