ترمیم وجهه ملی و بازشناساندن ایران به دنیا با غارهای ایران زمین(2)

در تایید نگاه حاکی از عدم شناخت میزبانانمان در کشور چک همین بس که در روز اهدای جوایز هنگامی که نام همسرم سارا به عنوان یکی از برندگان بخش نقشه اعلام شد و نامش را خواندند به هنگام معرفی نام کشورمان ایران فرد اعلام کننده گفت: "...از کشوری بسیار دوردست..." البته اگر شخصا حضور داشتید و لحن بیان او را می دیدید حس می کردید که می خواهد بگوید : از کره ای دوردست! ... 

متن کامل در وبلاگ غارنامه به قلم دوست گرامی ام سعید هاشمی نژاد 

/ 0 نظر / 20 بازدید