دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

16 شهریور هشتمین سالروز فراق محمد اوراز و دومین سالروز فراق عباس جعفری است.

به یاد و احترامشان دقیقه ای سکوت کنیم...

 

/ 4 نظر / 5 بازدید