با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنا کن!


دورنمای قله ی چهل مر شهیدان از دره ی دانیال - جمعه 9 فروردین 92

ایستاده بودم به تماشا. بی هیچ حرفی و فقط مرور می کردم خاطرات دیر و دورم را.

/ 4 نظر / 27 بازدید

چه عنوان مناسبی

ضحی

خیلی ی ی ی عکسش خوبه!